W skład usług geodezyjnych wchodzą:

 

– mapy do celów projektowych

(wersja analogowa i numeryczna –dwg., dxf., dgn.)

 

– podziały działek,

 

– pomiary powykonawcze ( budynków, sieci oraz przyłączy),

 

– wytyczenia budynków i budowli,

 

– wytyczenia sieci i przyłączy,

 

– wznowienia, okazania i ustalenia granic nieruchomości,

 

– obsługa inwestycji

Gleboznawczą klasyfikację gruntów przeprowadzamy na:

 

– gruntach rolnych (grunty orne, pastwiska, łąki trwałe, grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione, nieużytki

 

– gruntach zalesionych

 

– gruntach zrekultywowanych

 

– gruntach zmeliorowanych

 

– zmienionych użytkach gruntowych

Pozyskiwanie zgód wodnoprawnych w zakresie:

 

-usługi wodne / szczególne korzystanie z wód

 

-wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych

 

-odprowadzenie wód opadowych i ścieków do wód i do gruntu

 

-wykonywanie urządzeń wodnych

 

-wykonywanie obiektów budowlanych na terenach zalewowych

 

-przekroczenia cieków wodnych projektowaną infrastrukturą techniczną

-sieci kanalizacyjnych i wodociągowych

 

-przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych

 

-przydomowych oczyszczalni ścieków

 

-instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, centralnego ogrzewania